93. Munkáért Lakhatást Program

2014. január 11. - Amijo

03.jpg… avagy munkaelvonási tünetek  az MNP-III.-ban
Rövid állapotjelentés egy tétova együttműködési kísérlet kudarcáról

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a Munkáért Lakhatást Program rövid történetét, mely majd’ háromévi hányattatás után, – mint azt a legfőbb döntéshozóktól a napokban megtudtuk – végképp lezárult.

A PROGRAM, melyhez a lakbérhátralékkal küzdő százak fűztek, a többszöri bátorító ígéretek után nem megalapozatlannak tűnő reményeket, a napokban végképp kimúlt. Az idevágó dokumentumokat – Szili Balázs képviselő úr jóvoltából – a teljesség igénye nélkül tesszük közzé. Az anyag közzétételében semmiféle tendenciózusság nincs, egyedül az adott téma érthetősége, no meg a rendelkezésünkre bocsátott Beszámoló esetleges hiányosságai szabják meg a közölhetőség határait. A szerteágazó anyagból ezúttal csak az önkormány- zatnak a projekt megvalósítására alakított Munkáért Lakhatást Munkacsoport által kibocsátott beszámolóját publikáljuk a mellékletekben. Idézeteink is onnan származnak.

***

* A kezdetek a lelkes kezdeti bizakodást követő mind baljósabb jelek

A program keletkezéséről röviden: 2011 tavaszán – kiindulva az MNP I.-ben a Rév8 felügyelete mellett általunk megszervezett Bérlői Bevonással történő Felújítási Rendszer tapasztalataiból –, az egyre növekvő számú lakbérhátralékosok ügyének előmozdítására, Munkáért Lakhatás címmel egy programot hirdettünk meg, melynek beharangozóját nagyszámú érdeklődő mellett, a Kesztyűgyárban tartottuk meg. A fórumon az érdeklődő lakosságon és a civil aktivistákon kívül  részt vett a (majdnem) teljes képviselői spektrum, s – bár megígérték – csak egyedül a vezető kétharmad  képviseletét kellett nélkülöznünk.

mlp1.jpg

Nekik – mindőjüknek – sajnálatos módon közbejött valami, amit, rendkívül korrekten, a kezdés előtt tizenöt perccel, titkárságuk által tudattak is velünk. A fórumot követően, egy személyes találkozót kértünk a polgármestertől, aki kabinetfőnöke személyében kapcsolatba is lépett velünk, aki azonnali választ ígért a neki átadott projektvázlatunkra, amit korrekten el is küldött nekünk. Mármint – időnkénti szerény sürgetéseinkre – úgy két év múlva, mely levél örömmel tudatja velünk, hogy "egy informális(!) munkacsoportot hoztak létre a lakosság életkörülményeinek javítására”...melyet – hinnétek-e – Munkáért  Lakhatást  Programnak, a benne dolgozó "informális" résztvevőket, beleértve házi civiljeiket is, MLM-nek nevezték el.(Félreértés ne essék, az önkori "informális" csoportja nem egy illegális Multi-level Marketing csapatot állított ki, mely rövidítés közismerten e marketing-fajtát jelöli, hanem egyszerűen lenyúlta a mi munkacímünket, és Munkáért Lakhatást Munkacsoport címen, egy "informális konzultációs tanácskozási rendet(!) hozott létre,  2013. április 4. napján.")  

S bár mi bevalljuk, hogy fogalmunk sincs, mi a frász az a "tanácskozási rend", s ha már, akkor mért kell annak "informálisnak" lenni, a főgondunk mégsem ez. Hanem az, hogy aki mindezt morálisan rendjénvalónak tartja, s képes arra, hogy saját programunk előnyeiről, mint önálló leleményről, minket fontoskodó stílusban győzködjön, az másra is képes. És nem is csalódtunk.

Merthogy a "tanácskozási rend" lovagjai, akik majd' három évig lebegtették ezt a programot, s ráadásul még pár héttel ezelőtt is a közeli megvalósítás ígéretével áltatták a népeket, (lsd. melléklet) – most láthatjátok! – egyetlen olyan indokot sem hoznak fel a megvalósítás ellen, amely megállna a saját lábán.

* Lehet-e bérlői munkaprogramot szervezni fantom- és álbérlőkkel, avagy kell-e egy Kőmíves Kelemenné az épített és szociális „állag” megőrzéséhez

Általában véve azt mondhatjuk, hogy az egész beszámoló szellemiségét a lakossággal szembeni távolságtartó bizalmatlanság hatja át. Konkrétan pedig az alábbiakat, a teljesség igénye nélkül. (Egyébként – nem itt – a részletes szövegkritikai elemzésre és az összes idevágó anyag feldolgozására sor kerül.)  

mlp4.jpg

„A Program megvalósítása során  komoly ellentmondások generálódhatnak(!) a bérlők részéről" – fejtegetik, s indoklás híján, nem tudhatni, mire is gondoltak. De vagyonkezelői oldalról is "felléphetnek nehézségek", hisz' a "lakókról pontos nyilvántartás szükséges..., mely rendkívül időigényes kézi vezérlést(?) igényelne részükről." A lakók kiválasztására javasolt öt pontból pedig csak a bérlő tényleges jogosultságának vizsgálata marad ki. (Pl., mi van azzal a bérlővel, aki magántulajdonú, lakhatásra alkalmas saját tulajdonú lakása dacára, önkormányzati(!)  bérlőként fülig el van adósodva. A kölcsönös mulasztásos jogsértés nyilvánvalósága miatt ez nem is olyan egyszerű, hisz' a bérbeadáskor ez a körülmény – szociális bérlakás egy lakástulajdonosnak! – hogyan maradhatott figyelmen kívül? És ezekben az esetekben nem jogilag releváns eseti kivételekről van szó!) És ez, csak egy kis töredéke a kölcsönös mulasztásos törvénysértések bérlakásügyben kiterjedt hálózatának, melyekben – sok más mellett – leginkább az ún. rászorultsági elv sérül.)

„Magas munkabiztonsági és jogilag aggályos(!) garanciális szabályok", és megint csak "aggályos munkavégzési ellenőrzés” – folytatódik a kérlelhetetlen érvelés. Megkérdeznénk, hogy ugyan kiket illetően merülnek fel „aggályok a munkavégzést illetően?” Csak nem a „munkavégzést ellenőrzők” részéről tán?  

És amikor az állattetemekkel és poloskás bútorokkal dugig telt pincékből feljőve, a kőporfelhőben légkalapáccsal végzett udvarfeltörés várt ránk? Még szerencse, hogy az "aggályoskodók" közül egyik sem volt jelen a "bérlői konfliktusokat generáló" munkálatoknál, s azóta is – HTCS-s civiljeikkel együtt – legfeljebb ha hírből ismerik az egész vircsaftot. Ők egyébként valami homályos okból úgy érzik ugyanis, hogy az ügyben való járatlanságuk kritikátlan szervilizmussal tetézve, valamiféle elfogulatlansággal ruházza fel őket, amit ők – sajátos módon – "politikamentességnek" neveznek. Hát az egészből – szerintünk legalábbis – csak a "mentesség" az, ami biztos... 

És a karbantartási-állagmegóvási munkára szerződött Vállalkozóra hivatkozni, mely "harmadik félnek a munkába való bevonását csak akkor teszi lehetővé, ha az jelzi, hogy a feladat elvégzését nem tudja vállalni"? Nos, ez az indoklás meg – úgy mondanám, hogy – féloldali jogfogyatkozásban szenved. Mert, ab ovo, fel sem veti azt a körülményt, hogy mi van akkor, ha a "feladat", épp' a Vállalkozó „rendszerszinten megvalósuló” mulasztásából lesz elvégzetlen.

mlp2.jpg

Összefoglalva, azt mondhatjuk, hogy az egész beszámoló szellemiségét meghatározza annak ki nem mondása, hogy rendezetlen bérleményi jogviszonyokra semmiféle munkaprogramot nem lehet alapozni. Szinte kínos, amikor a Beszámoló erre – ha közvetve és akaratlanul is, de – számunkra világosan utal. „A Kisfalu Kft. tájékoztatása szerint jelenleg rendkívül időigényes annak kimutatása, hogy melyek azok a bérlők, akiknek 3-6 hónapon túli tartozása van csak, mert az általuk alkalmazott nyilvántartás lekérdezhetősége miatt, kizárólag épületenként vizsgálva, kézi vezérlés(?) mellett lehet adatot nyerni.”

Félve és az olvasott szövegnek csak a lényegét nem pontosan értve, kérdezzük, hogy akkor mire is való az „általuk alkalmazott nyilvántartás”, melynek csak a „lekérdezhetőségével” van némi gond, s mindezt, hogyan lehet „kézi vezérléssel” pótolni? Hangsúlyozzuk, hogy mindezt a munkaprogram elleni érvek egyikeként sorolják fel!   

* A titokgazda rejtélye avagy mik hangozhatnak el egy, a témánkban négy hónapon át folytatott, „informális konzultációs tanácskozási rend” korszakos jelentőségű megbeszélésein – avagy lehet-e tohuvabohu nélkül is épkézláb munkaprogramot csinálni

Mert miről is szólna, és mi indokolná a lakbérhátralékkal küzdő bérlők részére szervezett programot? Az nyilvánvaló ugyan, hogy az egyre válságosabb helyzetbe sodródó  bérlőkről, de az kevésbé, hogy – most az összefüggésekre is rátérve – az így elvégzendő munka, azoknak a szerződéses feladatoknak rendszeres elmaradásából tevődne ki, melyeket a Vállalkozó „kizárólagos jelleggel végez”, s melyeket csak az ő hozzájárulásával végezhet „harmadik fél.” És így akár igaza is lehet(ne) az MLM-es indoklásnak. Csak éppen akkor ki felel az évtizedek óta lommal teli, járványveszéllyel  terhes padlások-pincék siralmas állapotaiért, bennük a „számolatlanul”  elfolyó megaköbméterekkel, melyeket egyébként a bérlőkkel fizettetnek ki. És persze a szétrongált –lopkodott állag „kezelése” sem a lakók feladata lenne talán, bár a felelősséget – csak úgy általában – mindig rájuk hárítják..

mlp3.jpg

Olvassátok el hát az itt felhozott indokokat, kedves bérlőtársaim, akik most rajtam kéritek számon az évek óta lebegtetett program sorsát, melyről egyébként a mai napig nem tudnánk semmit, ha  Szili Balázs képviselő úr – nem épp’ könnyen – meg nem szerzi  az idevágó iratokat. Azét a programét, melyet a kiváló Szociális  Építőtáborban dolgozó kollégáim már az ország számos, hasonló gonddal küzdő pontján sikerre vittek. Azok a fiatal, magasan kvalifikált kollégák, akikkel – önkormányzati s részben civil részről is – szembe akartak fordítani bennünket, ám ők átláttak a szitán, s egy közös munkaprogram projektvázlatával kerestek meg bennünket. (Bevallom, ezt civil munkám egyik legnagyobb elismerésének tartom. Manapság, amikor a szolidaritásnak még köreinkben is kevesebb becsülete van, mint a kegyosztó kéznek, az ilyesmi valódi és ritka érték.)

Ám – mint később kiderült – ők sem kellettek a „bérlői konfliktusokról” vizionáló önkorinak. Pedig egy pillanatig úgy tűnt, hogy ők lesznek azok a kompromisszumkész partnerek, akik hajlandóak lesznek eltekinteni a tabunak tekintett bérlői jogviszonyrendezéstől, mielőtt a munkaprogramba fognának. És, hogy mindennek ellenkezőjéről nem nekünk kellett őket meggyőzni, arról – tisztelt MLM és civil támogatói – az a már említett levél tanúskodik, melyben egy velük közös program körvonalai bontakoznak ki. Természetesen ezt a levelet is – más, érdeklődésre számot tartható doksival együtt – készséggel tesszük közzé. Ez alkalommal azonban maradjunk a nemrég hozzáférhetővé vált önkormányzati „Munkáért Lakhatást Munkacsoport” időt, fáradságot (ja, és pénzt) nem kímélő áldásos tevékenységénél. Egy alkalomra ez is több, mint elég…

Budaházy Gusztáv, választott lakossági képviselő

***

Mellékletek:

* Szili Balázs képviselői kérdésére válasz Kocsis Máté polgármester úrtól - 2013.12.17.
* Beszámoló a Munkáért Lakhatást Munkacsoport tevékenységéről - 2013.07.04. (és Rimán Edina jegyző levele Szili Balázs részére - 2013.12.10.)
* Dr. Sára Botond alpolgármester levele Budaházy Gusztáv részére - 2013.04.11.

A bejegyzés trackback címe:

https://mijozsefvarosunk.blog.hu/api/trackback/id/tr785752129

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Amijo 2014.01.11. 13:40:19

Ajánlott kiegészítő a A Központi Bizottság világa blogról...
kozpontibizottsag.blog.hu/2014/01/11/brutalis_oszinteseg

koszorumagdolna 2014.01.14. 05:16:14

@Amijo: Én, sokadmagammal, ott voltam a program meghirdetésénél, majd a két évvel ezelőtti kesztyűgyári találkozón is, ahova be sem fértek, annyian voltak. És volt még egy összejövetel az idén is, ahol a Budaházi úr kiosztotta azt a levelet, amiben a program közeli megvalósításáról van szó. (Itt is olvasható.)Mellesleg én nem vagyok ráutalt erre a munkára, de érdekel, mert az első programban én is részt vettem, és láttam, mit jelent az, ha a sajátjáért dolgozik az ember. Úgy vélem, hogy az adósságlerováson túl, egy ilyenfajta megmozdulásnak messzeható példaértéke és komoly tudatformáló ereje is lenne, melyhez a mai vezetés viszonya, legalábbis kétséges. Hogy lehet-e ilyesmiről vagy bármely eredeti elképzelésről értelmes módon tárgyalni, azt a közmeghallgatásnak nevezett kutyakomédia után végképp nem hiszem.És hogy mit dokumentálnak a mellékletben közzé tett írások, azt inkább kórtörténeti jelentőségűnek mondanám, semmint minősíthető szakmai érvelésnek. Méltóak egyébként ahhoz, amit az előző program az épületfelújításban képvisel. Azt mondhatjuk, hogy megtalálta zsák a foltját.